2010/5 SAYILI YURT DIŞINDA FUAR DÜZENLENMESİNE VE
DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI İLE DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEN İŞLEYİŞİNE DAİR GENELGE
BİRİNCİ BÖLÜM


AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Genelgenin amacı, 2010/5 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”in uygulanmasına ve Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair uygulama usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Genelge, 2010/5 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”in uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair uygulama usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Genelge, 2010/5 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”in 18 inci maddesine ve 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği” hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Genelge’de, 2010/5 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”in 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak aşağıda belirtilen tanımlar esas alınır:
a)Destek Yönetim Sistemi (DYS) : Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,
b) Tebliğ: 2010/5 sayılı “Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ”i
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR


Başvuru Usulü
MADDE 5 – (1) Tebliğ kapsamında organizatör yetkilendirme ve yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme başvurusu DYS üzerinden gerçekleştirilir.
Geçici Belge Düzenlenmesi
MADDE 6 – (1) Tebliğin 5 inci maddesi çerçevesinde geçici belge düzenlenmesi başvuruları DYS üzerinden anılan maddede belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilir.
(2) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurunun değerlendirilmesini teminen Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belge dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi DYS üzerinden talep edebilir.
(3) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), geçici belge düzenlenmesi başvurusunu değerlendirir; uygun görülen başvurular DYS üzerinden onaylanır.
(4) Bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilen başvuruda eksik bilgi ve belge bulunması halinde eksikliklerin tamamlanmasını teminen bildirimler Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından DYS aracılığıyla yapılır.
(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından muhataba bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) iş günü içerisinde DYS üzerinden eksikliklerin tamamlanması istenir. 30 (otuz) iş gününün hesaplanmasında belgelerin DYS’ye giriş tarihi esas alınır.
(6) Bakanlık tarafından DYS üzerinden yapılacak bildirim kapsamında ibrazı talep edilen bilgi ve belgelerin 30 (otuz) iş günü içerisinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletilmemesi durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.
Yurt Dışı Fuar Organizasyonları
MADDE 7 – (1) Organizatörce yurt dışı fuar organizasyonu düzenleme izni başvurusu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler ile DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilir.
(2) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) başvurunun değerlendirilmesini teminen Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi DYS üzerinden talep edebilir.
(3) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), yurt dışı fuar organizasyonu izni başvurusunu değerlendirir; uygun görülen başvurular DYS üzerinden onaylanır.
(4) Bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilen başvuruda eksik bilgi ve belge bulunması halinde eksikliklerin tamamlanmasını teminen bildirimler Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından DYS aracılığıyla yapılır. Eksik bilgi ve belgenin organizatör tarafından DYS üzerinden tamamlanmasını müteakip başvuru Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından sonuçlandırılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DENETİM VE DEĞERLENDİRME


Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarının Denetimi ve Değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) Fuar raporu ve değerlendirme formları ile DYS’ye kaydedilebilen gözlemcilik görevine ilişkin tüm bilgi ve belgeler fuar gözlemcisi/gözlemcileri tarafından DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilir.
(2) Belge sahibi organizatörlerin yıllık organizatör puanı ile fuar gözlemcisi/gözlemcileri ve katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda hesaplanan fuar puanı organizatöre DYS üzerinden bildirilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORGANİZATÖRÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE MÜEYYİDELER


Organizatörün Bildirim Yükümlülüğü
MADDE 9 - (1) Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde sayılan hallerde yaşanan değişikliklere ilişkin bildirimlerin organizatör tarafından DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğüne) iletilmesi gerekir.
(2) Bakanlıkça izin verilen yurtdışı fuar organizasyonlarına yönelik her türlü revize işlemleri ile iptal taleplerinin anılan organizasyonların başlama tarihinden 30 (otuz) gün öncesine kadar DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekir.
Belge İptali
MADDE 10 - Bakanlıkça yetkilendirilmiş organizatörün Tebliğin 12 nci, 13 üncü ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde belgesinin iptal edilmesini gerektiren durumların ortaya çıkması halinde DYS’de organizatör yetkisine son verilir ve bu kapsamda iptal bildirimleri Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından muhataba DYS üzerinden yapılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER


Belge İbrazına İlişkin Hususlar
MADDE 11 – (1) Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgelerin DYS’den yeniden ibrazı aranmaz
Belgelerin Saklanması ve Saklama Süresi
MADDE 12 – (1) Tebliğ ve işbu Genelge kapsamında DYS aracılığıyla organizatörler tarafından ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu”nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 (on) yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde organizatörler tarafından saklanmaları zorunludur.
Yetki
MADDE 13 - (1) Bu Genelgede düzenlenen hususlara ilişkin talimatlar vermeye, bu Genelgede yeni ek ihdas etmeye ve ihdas edilen bu eklerde değişiklik yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Tebliğ kapsamında yapılan sonuçlandırılmamış başvurular ile 31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Tebliğ kapsamında yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler DYS dışında sonuçlandırılır.
(2) Gerekli görülmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihleri 9 (dokuz) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Genelge 01/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Genelgeyi Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç