ÜYE ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, üyelerimizin Ofis Mobilyaları Sanayi ve İşadamları Derneği’ne (“OMSİAD”) üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden OMSİAD tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLER

Dernek’e yapmış olduğunuz üyelik başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

· Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri

· İletişim Bilgileri: Telefon Numarası, E-Posta, Firmadaki/Kurumdaki Unvan/Meslek Bilgileri, Adres, KEP Adresi

· Mesleki Deneyim: Eğitim Faaliyetlerimize Katılmanız Halinde Eğitim Katılım ve Sertifika Bilgisi

· İşlem Güvenliği: IP ve Trafik Bilgisi, ID Bilgisi

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, OMSİAD’ ın tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, OMSİAD’ a üyeliğinizin oluşturulması, OMSİAD’ ın sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, OMSİAD’ ın konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile OMSİAD’ ın üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak OMSİAD bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve OMSİAD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması gibi amaçlar dâhil olmak üzere OMSİAD’ ın yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, OMSİAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile OMSİAD’ ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, OMSİAD’ ın tüzüğünde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, OMSİAD’ a üyeliğinizin oluşturulması, OMSİAD’ ın sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, OMSİAD’ ın konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, kermes, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile OMSİAD’ ın üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, mevzuata uygun olarak OMSİAD bünyesinde bağış ve yardımların toplanması ve OMSİAD tarafından bağış ve yardımlarda bulunulması, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi gibi amaçlar dâhil olmak üzere OMSİAD‘ ın yürüttüğü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, OMSİAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi ile OMSİAD ın ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, OMSİAD’ ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

a. KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVVK’ nın 11. maddesi çerçevesinde; kişisel veri sahipleri OMSİAD’ a başvurarak;

· Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

b. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle OMSİAD’ a iletebilirsiniz. Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “İnönü Mah., Cumhuriyet Cad., Sibel Apt., No:63, K:5 34373 Elmadağ Şişli/İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’ da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

c. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde OMSİAD tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, OMSİAD için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

d. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince, kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu “Aydınlatma Metnini” okudum, anladım, kabul ettim ve veri sorumlusu sıfatına sahip OMSİAD tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.                                                                               

OMSİAD ile iletişime geç