ETİK ve SOSYAL İLKELERİ

 

OMSİAD,  üyelerinin kendilerini uymakla yükümlü gördükleri gücünü gönüllü katılımdan alan ve yol gösterici nitelikte olan ticari, etik ve sosyal davranış kurallarını ve ilkelerini tanımlar.

OMSİAD üyeleri ve kuruluşları, yurt içinde ve yurt dışında, iş yaptığı kişi ve kuruluşlara içinde bulunduğu topluma ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve davranışlarında ticari, etik ve sosyal ilkelere uygun tutum ve davranış içinde bulunur ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstlenirler.

1. ETİK İLKELER

1.1 Tarafsızlık: Dernek başkanı ve yöneticileri, şahıslarını, şirketlerini ve markalarını ön plana çıkaracak ilişkiler ve tutumlar içinde bulunmazlar. Dernek çatısı altında özel menfaatler aramazlar.

1.2 Dürüstlük:

1.2.1 Üyeler ve kuruluşları, evrensel etik değerler çerçevesinde onurlu ve dürüst davranış ilkelerine bağlı kalırlar.

1.2.2 Kendilerinin ve başkalarının ticari ve mali durumları hakkında medyaya, kamuoyuna ya da kişilere yanıltıcı bilgi vermezler.

1.2.3 Ürettikleri ürün ve hizmetlerin sorumluluğunu taşırlar, bu ürün ve hizmetlerinde kusurları varsa; üretilmesinden, satılmasından, kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.

1.3 Güvenirlik:

Birebir ticari ve sosyal ilişkilerinde daima karşılıklı güven anlayışına bağlı kalır, ülke ticari ve sosyal hayatında güven ortamının gelişmesi için gayret sarf ederler.

1.4 Şeffaflık:

Hissedarlarını ve yatırımcılarını, aynı zamanda gereken mevzularda kamuoyunu, şirket politikaları, performansı, çevre ve etik değerleri, işletmelerin yapı ve faaliyetleri konusunda, şeffaflık anlayışı içinde bilgilendirmede açık olurlar.

1.5 Sır:

Ticaret ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurarak diğer üyeler ve kuruluşları ile ilgili ticari sırları ya da gizli bilgileri elde etmeye çalışmazlar. Müşterilerinin ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri açıklamazlar.

 

2. TİCARİ İLİŞKİLER

2.1 Üyeler ve kuruluşları, ticari hayatta haksız rekabete neden olacak (kayıt dışı satış yapmak, çocuk işçi çalıştırmak, sigortasız işçi çalıştırmak, insan sağlığını tehdit eden malzemeler kullanarak maliyet avantajı sağlamaya çalışmak gibi) uygulamalara yeltenmezler.

2.2 Ticari etiğe uymayan (hileli iflas, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, zimmet gibi) eylem ve davranışlardan uzak durur, bu ve benzeri suçları işleyen kişi ve kuruluşlarla ticari ilişkide bulunmazlar.

2.3 Yasaları ve uluslararası benimsenmiş dürüstlük ilkelerini saptırarak haksız rekabet doğuracak çalışmaların içine girmezler. Özellikle Fikri ve Sınai Hakların korunması, Endüstriyel Tasarımların korunması ve daha pek çok yasa ile teminat altına alınmış alanlarda hassasiyet gösterirler. Ürün ve desen taklidi başta olmak üzere, hiçbir yasa dışı uygulamaya tenezzül etmeyecekleri gibi, bu tip etik dışı davranış sergileyen kişi ve kuruluşları, bu hatadan dönmeleri için uyarırlar.

2.4 Diğer üye ve kuruluşlarda çalışmakta olan personel ile kendi kurumuna çıkar sağlayacak şekilde, hiçbir ilişki içinde bulunmazlar. Başka iş yerinde çalışan personeli ayartıcı etik dışı davranış sergilemezler.

2.5 Üyeler ve kuruluşları, tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk kurallarına saygılıdırlar.

2.6 Yasadışı ağaç kesimini teşvik etmez ve bunları satın almaz, kullanmazlar.

2.7 üyeler ve kuruluşları, mesleklerini icra ederken, aldıkları kişisel kararlar ve tüm faaliyetlerinde, sektörel sorumluluğun bilincinde hareket ederler. Mesleğin güvenirliliğini ve değerini arttırıcı etkinliklere öncülük ederler. Yasalara ve etik değerlere uygun hareket eder, meslek etiğinin oluşumunu ve gelişimini desteklerler.

3. SOSYAL İLKELER

3.1 Üyeler ve kuruluşları, her türlü eylem ve tutumlarında ülke huzuru ve refahını gözetirler.

3.2 Çalışanların sosyal haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, mezhep, siyasi ve felsefi düşünce, yaş ve cinsiyete dayanan bir ayrımcılık yapmazlar.

3.3 Çalışanların sosyal güvencelerini sağlar; işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gereken önlemleri alırlar.

4. İNSAN SAĞLIĞI VE ÇEVRENİN KORUNMASI

Üyeler ve kuruluşları, tüm faaliyetlerinde insan sağlığı konusunda duyarlı davranırlar; doğal, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterirler. İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasıyla ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

OMSİAD ile iletişime geç