TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan tasarım ve ürün geliştirme projesi desteğinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 5973 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 5973 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık yurt dışı temsilcisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi veya Bakanlık tarafından ilgili ülkede görevlendirilen Bakanlık temsilcisini,

b) Destek yönetim sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

c) Harcama yetkisi verilen şirket: Bu Genelgenin 16 ncı maddesinde sayılan şartları haiz ve Bakanlıkça ortaklık yapısı onaylanmış olan şirketleri,

ç) İlişkili kişi:

  • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin kendi ortaklarını,
  • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,
  • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,
  • Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,
  • Ortakların eşlerini,
  • Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını,

d) İncelemeci kuruluş: Şirketin üyesi bulunduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğini,

e) Karar: 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı,

f) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

g) Nitelikli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi

ifade eder.  

GENELGENİN TAMAMI EKTE YER ALMAKTADIR.

 


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç