TANITIM PROJESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Genelgenin amacı, 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alanTURQUALITY® tanıtım projesi desteğinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin sistem üzerinden işleyişine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Genelge, 5973 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) 5973 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık yurt dışı temsilcisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi veya Bakanlık tarafından ilgili ülkede görevlendirilen Bakanlık temsilcisini,

b) İncelemeci kuruluş: Bakanlıkça belirlenen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğini,

c) Karar: 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı,

ç) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca;

elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

d) Nitelikli elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa istinaden elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuran ve belgeleri elektronik ortamda imzalamak için kullanılan elektronik veriyi,

e) Sistem: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak TURQUALITY® internet sitesi üzerinden ulaşılan ve desteğe ilişkin başvuruların, değerlendirmelerin ve bildirimlerin yapıldığı sistem ile Destek Yönetim Sistemini,

f) TURQUALITY® Sekretaryası: Münhasıran TURQUALITY® programının uygulanması ve tanıtılması konusundaki gerekli çalışmaları yürüten ve koordinasyonu sağlayan, bu amaçla istihdam edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde görev yapan elemanlardan oluşan birimi,

g) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Destek kapsamına alınmak üzere başvuru yapacak ve/veya desteklenen ihracatçı birliği tarafından, ihracatçı birliğini temsile yetkili kişi veya kişilerce elektronik imza taahhütnamesinin imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ihracatçı birliği bünyesinde çalışan elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

ğ) Proje: TURQUALITY Tanıtım Projesini

ifade eder.

 

DESTEK REHBERİ VE İLGİLİ GENELGELERE EKTE YER ALMAKTADIR.


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç