AMAÇ

Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, İş birliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.

KAPSAM

UR-GE projeleri, firmaların İş birliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları İş birliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

BAŞVURU YERİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Dairesi

UR-GE PROJELERİ DESTEK UNSURLARI

İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim/danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık.

UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendirilmekte ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KOBİ’ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak iş birliği içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.

Proje katılımcısı firmaların üretim kapasiteleri gelişimi ve yeni pazarlara açılabilmeleri için ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. UR-GE projelerinde, katılımcı firmalar, sektörlerine özgü, rekabet güçlerini artıracak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden faydalanmaktadırlar. Proje kapsamında gerçekleştirilen yurtdışı pazarlama faaliyetleri ile kendi imkânlarıyla gidemeyecekleri pazarlara gidebilmekte, alım heyeti faaliyetleri kapsamında ise potansiyel müşterilerini üretim tesislerinde ağırlama imkânı bulmaktadırlar.

Böylece, aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler birlikte hareket etmeyi, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmeyi öğrenmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmanın adımlarını atmaktadırlar.

UR-GE kapsamında hangi desteklerden ne kadar yararlanılabilir?

Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık ve tanıtım faaliyetleri için en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama faaliyeti için faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet, alım heyetleri için faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet ve sanal yurtdışı pazarlama faaliyeti için faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet için destek sağlanmaktadır. Ayrıca, İş birliği kuruluşunun proje koordinasyonu için istihdam edeceği en fazla iki personele ait istihdam gideri proje süresince %75 oranında desteklenmektedir.

 

 

 

 UR-GE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN DYS ÜZERİNDEN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 1. İHTİYAÇ ANALİZİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a) İhtiyaç Analizi Raporu

b) Proje Yol Haritası

c) UR-GE Projesi Faaliyet Çizelgesi (EK-2)

d) İhtiyaç analizi hizmetini veren tarafından düzenlenen fatura veya harcamayı tevsik edici belge

e) Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

f) İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir)

g) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

1. EĞİTİM FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a) Hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenen fatura veya harcamayı tevsik edici belge

b) Eğitimin organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerine ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belge

c) Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

d) Eğitim faaliyetine katılan kişinin, şirketin yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/ yöneticisi/personeli olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi (eğitimin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi, e-bildirge asıl olarak kabul edilir.) veya yetkili kurumlardan alınan belge örneği (Faaliyete katılan kişinin şirketin ortağı olup olmadığı DYS üzerinden sorgulanır.)

e) Eğitim faaliyetine katılan kişiler tarafından imzalanmış katılımcı listesi

f) Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Formu- Firmalar (EK-3)*

g) Islak imzalı Eğitim Faaliyeti Sonuç Raporu (EK-4)*

h) İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir)

i) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

*Firma değerlendirme formlarının ve sonuç raporunun faaliyetin tamamlanmasını müteakip 5 gün içerisinde DYS üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Firmalar tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınarak DYS’de ilgili bölüme işlenecektir.

2. DANIŞMANLIK FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a) Danışman kuruluş veya danışman tarafından düzenlenen fatura veya harcamayı tevsik edici belge

b) Danışmanlık organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerine ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belge

c) Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

d) Danışmanlık Faaliyeti Değerlendirme Formu- Firmalar (EK-5)*

e) Islak imzalı Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu (EK-6)*

f) İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir)

g) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

*Firma değerlendirme formlarının ve sonuç raporunun faaliyetin tamamlanmasını müteakip 5 gün içerisinde DYS üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Firmalar tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınarak DYS’de ilgili bölüme işlenecektir.

3. TANITIM FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a) Tanıtım faaliyetine ilişkin, fatura veya harcamayı tevsik edici belge

b) Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

c) Tanıtım Sonuç Raporu (EK-7)

d) Tanıtıma ilişkin yayın ve dokümanlar (fotoğraf, reklam verilen gazete, dergi örneği vb.)

e) İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir)

f) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

 

4. YURT DIŞI PAZARLAMA FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER a) Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:

• Elektronik bilet

Onaylanan ülke/ülkelere gidişe ve onaylanan ülke/ülkelerden dönüşe ilişkin (iç uçuşlar hariç) aşağıdaki belgelerden bir tanesi ➢ Uçuşlara ait biniş kartları

➢ Pasaportun ana sayfası ve ilgili sayfalarının fotokopileri (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir)

➢ Resmi Makamlardan alınacak yazı (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir)

➢ Havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair alınan yazı (Seyahat acentelerinden alınan yazılar kabul edilmemektedir.)

➢ İlgili havayolu şirketinin Özel Yolcu Programı (Miles&Smiles vb) hesap bildirim cetveli

• Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) b) Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz) (Ulaşıma ilişkin transferlerde biletlerde ulaşımın nereden nereye yapıldığı belirtilmiş olması gerekmektedir)

c) Toplu araç kiralama harcamasına ilişkin olarak:

d) Konaklama harcamalarına ilişkin olarak:

• Fatura veya harcamayı tevsik edici belge, sözleşme veya kiralama hizmetinin internet üzerinden hizmet veren bir siteden alınması durumunda internetten alınan belge çıktısı.

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir.)

a) Konaklama faturası otelden alındı ise;

• Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

b) Konaklama faturası seyahat acentesinden veya internet üzerinden alındı ise;

• Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura, harcamayı tevsik edici belge veya internet üzerinden satın alınması durumunda internet sitesinin düzenlediği ayrıntılı harcama belgesi çıktısı (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgilerini gösteren)

•  Yurt dışında kalınan otelden alınacak konaklayanların isim ve konaklama tarihlerini içeren yazı

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) e) Tanıtım ve organizasyon (tercümanlık, salon kiralama, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler, fuar katılımı, nakliye vb.) giderlerine ilişkin olarak:

• Ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (alınan hizmetlerin detaylarını gösteren)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) f) Yurt Dışı Pazarlama faaliyetine katılan kişinin, şirketin yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/ yöneticisi/personeli olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi (heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi, e-bildirge asıl olarak kabul edilir.) veya yetkili kurumlardan alınan belge örneği (Faaliyete katılan kişinin şirketin ortağı olup olmadığı DYS üzerinden sorgulanır.)

g) Tanıtıma ilişkin yayın ve dokümanlar (fotoğraf, reklam verilen gazete, dergi örneği vb.)

h) Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Değerlendirme Formu-Firmalar (EK-8) *

i) Islak imzalı Yurtdışı Pazarlama Sonuç Raporu (EK-9)*

j) İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir)

k) Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

*Firma değerlendirme formlarının ve sonuç raporunun faaliyetin tamamlanmasını müteakip 5 gün içerisinde DYS üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Firmalar tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınarak DYS’de ilgili bölüme işlenecektir.

**Yurtdışı pazarlama faaliyetlerine, Bakanlık tarafından görevlendirme yapılması durumunda, biniş kartı veya biniş kartı yerine ibraz edilmesi gereken belgeler ve konaklama tarihlerini içeren otelden alınacak yazı aranmaz.

 

5. ALIM HEYETİ FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER a) Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:

• Elektronik bilet

• • Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) b) Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz) (Ulaşıma ilişkin transferlerde ulaşımın nereden nereye yapıldığı belirtilmiş olması gerekmektedir)

c) Toplu araç kiralama harcamasına ilişkin olarak:

d) Konaklama harcamalarına ilişkin olarak:

• Fatura veya harcamayı tevsik edici belge, sözleşme veya kiralama hizmetinin internet üzerinden hizmet veren bir siteden alınması durumunda internetten alınan belge çıktısı.

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

a) Konaklama faturası otelden alındı ise;

• Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

b) Konaklama faturası seyahat acentesinden veya internet üzerinden alındı ise;

• Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura, harcamayı tevsik edici belge veya internet üzerinden satın alınması durumunda internet sitesinin düzenlediği ayrıntılı harcama belgesi çıktısı (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgilerini gösteren)

• Yurt içinde kalınan otelden alınacak konaklayanların isim ve konaklama tarihlerini içeren yazı

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

Tanıtım ve organizasyon (tercümanlık, salon kiralama, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler, fuar katılımı, nakliye vb.) giderlerine ilişkin olarak:

• Ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (alınan hizmetlerin detaylarını gösteren)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) f) Faaliyet kapsamında ülkemize getirilmiş olan şirket ya da kurumlara ilişkin bilgi

g) Alım heyeti faaliyetine katılan davetli yabancı şirket/kuruluştan kişiler tarafından imzalanmış katılımcı listesi veya turnike giriş kayıtları

h) Alım Heyeti Faaliyeti Değerlendirme Formu-Firmalar (EK-10)*

i) Islak imzalı Alım Heyeti Faaliyeti Sonuç Raporu (EK-11)*

j) İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir)

k) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

*Firma değerlendirme formlarının ve sonuç raporunun faaliyetin tamamlanmasını müteakip 5 gün içerisinde DYS üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Firmalar tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınarak DYS’de ilgili bölüme işlenecektir.

 

6. İSTİHDAM DESTEĞİNE İLİŞKİN ÖDEMELER İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER a) İstihdam edilen proje yöneticisinin ücret bordrosu

b) Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

c) İstihdam edilen proje yöneticisi ile İşbirliği Kuruluşu arasında imzalanan sözleşme (İlk destek ödeme başvuru dosyasında iletilecektir.)

d) Islak imzalı Çalışma Raporu (istihdam edilen personelin proje kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar) (Destek başvurusuna konu olan aylardaki çalışmaları içermeli)

e) İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir.)

f) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Not: İstihdam desteği için ödeme taleplerinin en az 3’er aylık dönemler halinde yapılması gerekmektedir.

 

7. BİREYSEL DANIŞMANLIK DESTEĞİNE İLİŞKİN ÖDEMELER İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Danışmanın danışmanlık faaliyetine ilişkin düzenlediği fatura veya harcamayı tevsik edici belge

b) Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

c) Danışman ve danışmanlık hizmetini alan şirket tarafından ortak olarak hazırlanacak olan bireysel danışmanlık sonuç raporu

d) Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Not: Bireysel danışmanlık desteği için ödeme taleplerinin en az 3’er aylık dönemler halinde yapılması gerekmektedir.

 

 UR-GE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN KEP ÜZERİNDEN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 1. İHTİYAÇ ANALİZİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. İhtiyaç Analizi Raporu *

b. Proje Yol Haritası *

c. UR-GE Projesi Faaliyet Çizelgesi (EK I-A)*

d. İhtiyaç analizi hizmetini veren tarafından düzenlenen fatura veya harcamayı tevsik edici belge

e. Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

f. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan Faaliyet Sonu Bilgi Formu (EK V-1)

g. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan Ödeme Talep Formu (EK V-1)

h. İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

*Bakanlığa iletilmesi gerekmektedir.

 

2. EĞİTİM FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. Hizmet sağlayıcı tarafından düzenlenen fatura veya harcamayı tevsik edici belge

b. Eğitimin organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerine ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belge

c. Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

d. Eğitim faaliyetine katılan kişinin, şirketin yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/ yöneticisi/personeli olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi, Sosyal Güvenlik Kurumu belgesinin fotokopisi (eğitimin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi, e-bildirge asıl olarak kabul edilir.) veya yetkili kurumlardan alınan belge örneği

e. Eğitim faaliyetine katılan kişiler tarafından imzalanmış katılımcı listesi

f. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan faaliyet sonu bilgi formu (EK V-1)

g. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan ödeme talep formu (EK V-1)

h. Eğitim/Danışmanlık Değerlendirme Formu- Firmalar (EK IV-2)**

i. Eğitim/Danışmanlık Değerlendirme Formu- İşbirliği Kuruluşu (EK IV-3)**

j. Islak imzalı Eğitim Faaliyeti Sonuç Raporu (EK V-2)**

k. İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

 

3. DANIŞMANLIK FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. Danışman kuruluş veya danışman tarafından düzenlenen fatura veya harcamayı tevsik edici belge

b. Danışmanlık organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerine ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belge

c. Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

d. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan faaliyet sonu bilgi formu (EK V-1)

e. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan Ödeme Talep Formu (EK V-1)

f. Eğitim/Danışmanlık Değerlendirme Formu- Firmalar (EK IV-2)**

g. Eğitim/Danışmanlık Değerlendirme Formu- İşbirliği Kuruluşu (EK IV-3)**

h. Islak imzalı Danışmanlık Faaliyeti Sonuç Raporu (EK V-3)**

i. İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

**İlgili formlar, faaliyetin tamamlanmasını müteakip 5 gün içerisinde Bakanlığa iletilecektir.

 

4. TANITIM FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:

• Elektronik bilet

• Onaylanan ülke/ülkelere gidişe ve onaylanan ülke/ülkelerden dönüşe ilişkin (iç uçuşlar hariç) aşağıdaki belgelerden bir tanesi ➢ Uçuşlara ait biniş kartları

➢ Pasaportun ana sayfası ve ilgili sayfalarının fotokopileri (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir)

➢ Resmi Makamlardan alınacak yazı (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir)

➢ Havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair alınan yazı (Seyahat acentelerinden alınan yazılar kabul edilmemektedir.)

➢ İlgili havayolu şirketinin Özel Yolcu Programı (Miles&Smiles vb) hesap bildirim cetveli

• Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

• Charter uçuş şeklinde organize edilen yurtdışı pazarlama faaliyetlerinde  Katılımcıların pasaportlarının ana sayfası ile ilgili ülkeye giriş ve çıkış yaptıkların gösteren ilgili sayfaların fotokopileri veya uçuşa ait biniş kartları (Katılımcıların konaklama bilgilerinin yer aldığı konaklama kaydı ile eşleştirilmelidir.)

➢ İlgili havayolu şirketi tarafından hizmet alınan şirkete kesilen uçak kiralama bedelini gösteren fatura

b. Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz) (Ulaşıma ilişkin transferlerde biletlerde ulaşımın nereden nereye yapıldığı belirtilmiş olması gerekmektedir)

c. Toplu araç kiralama harcamasına ilişkin olarak:

d. Konaklama harcamalarına ilişkin olarak:

• Fatura veya harcamayı tevsik edici belge, sözleşme veya kiralama hizmetinin internet üzerinden hizmet veren bir siteden alınması durumunda internetten alınan belge çıktısı.

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir.)

a) Konaklama faturası otelden alındı ise;

• Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

b) Konaklama faturası seyahat acentesinden veya internet üzerinden alındı ise;

• Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura, harcamayı tevsik edici belge veya internet üzerinden satın alınması durumunda internet sitesinin düzenlediği ayrıntılı harcama belgesi çıktısı (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgilerini gösteren)

• Yurt dışında kalınan otelden alınacak konaklayanların isim ve konaklama tarihlerini içeren yazı

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) e. Tanıtım ve organizasyon (tercümanlık, salon kiralama, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler, fuar katılımı, nakliye vb.) giderlerine ilişkin olarak:

Ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (alınan hizmetlerin detaylarını gösteren)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

• Türkiye’den temin edilen tanıtım malzemeleri için; tanıtım malzemelerinin yurtdışına gönderildiğine dair gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler f. Yurtdışı pazarlama faaliyetine katılan kişinin, şirketin yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/ yöneticisi/personeli olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopisi, Sosyal Güvenlik Kurumu belgesinin fotokopisi veya yetkili kurumlardan alınan belge örneği

g. Yurtdışı pazarlama faaliyetine katılanların şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesi (e-bildirge asıl olarak kabul edilir.)

h. Tanıtıma ilişkin yayın ve dokümanlar (fotoğraf, reklam verilen gazete, dergi örneği vb.)

i. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan faaliyet sonu bilgi formu (EK V-1)

j. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan Ödeme Talep Formu (EK V-1)

k. Yurtdışı Pazarlama /Alım Heyeti Faaliyeti Değerlendirme Formu-Firmalar (EK IV-4)**

l. Yurtdışı Pazarlama/Alım Heyeti Faaliyeti Değerlendirme Formu Bakanlık- İşbirliği Kuruluşu (EK IV-5)**

m. Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti Sonuç Raporu (EK V-5)**

n. Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

** İlgili formlar, faaliyetin tamamlanmasını müteakip 5 gün içerisinde Bakanlığa iletilecektir.

***Yurtdışı pazarlama faaliyetlerine, Bakanlık tarafından görevlendirme yapılması durumunda, biniş kartı veya biniş kartı yerine ibraz edilmesi gereken belgeler ve konaklama tarihlerini içeren otelden alınacak yazı aranmaz.

 

5. ALIM HEYETİ FAALİYETİNE İLİŞKİN DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:

• Elektronik bilet

• Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) b. Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (Bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz) (Ulaşıma ilişkin transferlerde ulaşımın nereden nereye yapıldığı belirtilmiş olması gerekmektedir)

c. Toplu araç kiralama harcamasına ilişkin olarak:

d. Konaklama harcamalarına ilişkin olarak:

• Fatura veya harcamayı tevsik edici belge, sözleşme veya kiralama hizmetinin internet üzerinden hizmet veren bir siteden alınması durumunda internetten alınan belge çıktısı.

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

a) Konaklama faturası otelden alındı ise;

• Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

b) Konaklama faturası seyahat acentesinden veya internet üzerinden alındı ise;

• Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura, harcamayı tevsik edici belge veya internet üzerinden satın alınması durumunda internet sitesinin düzenlediği ayrıntılı harcama belgesi çıktısı (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgilerini gösteren)

• Yurt dışında kalınan otelden alınacak konaklayanların isim ve konaklama tarihlerini içeren yazı

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) e. Tanıtım ve organizasyon (tercümanlık, salon kiralama, görsel ve yazılı tanıtım, halkla ilişkiler, fuar katılımı, nakliye vb.) giderlerine ilişkin olarak:

• Ayrıntılı fatura veya harcamayı tevsik edici belge (alınan hizmetlerin detaylarını gösteren)

• Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir) f. Faaliyet kapsamında ülkemize getirilmiş olan şirket ya da kurumlara ilişkin bilgi

g. Alım heyeti faaliyetine katılan davetli yabancı şirket/kuruluştan kişiler tarafından imzalanmış katılımcı listesi veya turnike giriş kayıtları

h. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan faaliyet sonu bilgi formu (EK V-1)

i. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan ödeme Talep Formu (EK V-1)

j. Yurtdışı Pazarlama /Alım Heyeti Faaliyeti Değerlendirme Formu-Firmalar (EK IV-4)**

k. Yurtdışı Pazarlama/Alım Heyeti Faaliyeti Değerlendirme Formu Bakanlık- İşbirliği Kuruluşu (EK IV-5)**

l. Alım Heyeti Faaliyeti Sonuç Raporu (EK V-6)**

m. İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler)**

• Alım heyeti faaliyetine katılan yabancı şirketin/kuruluşun varlığına ve hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin yerel Resmi Makamlardan veya yerel resmi Makamlara ait internet sitelerinden alınan kanıtlayıcı bilgi ve belgeler

• Alım heyeti faaliyetine yabancı şirket/kuruluş adına katılım sağlayan kişi/kişilerin şirket/kuruluş çalışanı ya da ortağı olduğuna ilişkin yerel Resmi Makamlardan veya yerel Resmi Makamlara ait internet sitelerinden alınan kanıtlayıcı bilgi ve belgeler

** İlgili formlar, faaliyetin tamamlanmasını müteakip 5 gün içerisinde Bakanlığa iletilecektir.

 

6. İSTİHDAM DESTEĞİNE İLİŞKİN ÖDEMELER İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. İstihdam edilen proje yöneticisinin ücret bordrosu

b. Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

c. İstihdam edilen proje yöneticisi ile İşbirliği Kuruluşu arasında imzalanan sözleşme (İlk destek ödeme başvuru dosyasında iletilecektir.)

d. Islak imzalı Çalışma Raporu (istihdam edilen personelin proje kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar) (Destek başvurusuna konu olan aylardaki çalışmaları içermeli)

e. İşbirliği Kuruluşunu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanan Ödeme Talep Formu (EK V-1)

f. İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Not: İstihdam desteği için ödeme taleplerinin en az 3’er aylık dönemler halinde yapılması gerekmektedir.

 

7. BİREYSEL DANIŞMANLIK DESTEĞİNE İLİŞKİN ÖDEMELER İÇİN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. Danışmanın danışmanlık faaliyetine ilişkin düzenlediği fatura veya harcamayı tevsik edici belge

b. Ödeme belgesi (dekont, çek ve hesap dökümü, kredi kartı hesap dökümü vb. bankacılık belgeleri- Banka onaylı olması gerekmektedir)

c. Danışman ve danışmanlık hizmetini alan şirket tarafından ortak olarak hazırlanacak olan bireysel danışmanlık sonuç raporu

d. İncelemeci Kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Not: Bireysel danışmanlık desteği için ödeme taleplerinin en az 3’er aylık dönemler halinde yapılması gerekmektedir.

 

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ İÇİN KEP ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Ödeme Talep Formu (EK A1) (Şirketi yetkili kişilerce imzalanmalı, üyelik süresi/dönemi kısmına mutlaka tarih aralığı girilmelidir.)

2. Taahhütname (EK 1) (Şirketi yetkili kişilerce imzalanmalı ve kep adresi kısmı mutlaka doldurulmalıdır.)

3. Beyanname (EK 2) (Şirketi yetkili kişilerce imzalanmalı ve kep adresi kısmı mutlaka doldurulmalıdır.)

4. İmza sirküleri

5. Güncel ticaret sicil gazetesi

6. E-ticaret sitesinin düzenlemiş olduğu fatura (E-fatura ise faturanın doğrulanabilmesini teminen xml formatının ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.)

7. E-ticaret sitesine yapılan ödemeye ait belge (Ödeme belgesi olarak sunulacak dekont, kredi kartı ekstresi ya da hesap bildirim cetveli banka onaylı olmalıdır. Ayrıca ilgili ödemelerin şirketin ya da şirket ortaklarının banka hesabı veya kredi kartı ile yapılması gerekmektedir.)

8. Şirketin e-ticaret sitesinde yer alan profil sayfalarına ait ekran görüntüleri (E-ticaret sitesi ve şirket adları açıkça görülmelidir.)

9. Şirketin kurumsal internet sayfasına ait yabancı dil ekran görüntüleri

10. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

 


OMSİAD ile iletişime geç