AMAÇ                                                                                                                                                                                                          

Bakanlık tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörler ile katılımcıların desteklenmesidir.


KAPSAM                                                                                                                                                                                          

Organizatörlerin tanıtım harcamaları ve katılımcıların yer kirası ile stand giderlerinin desteklenmesidir.


KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenerek ilan edilen yurtiçi fuarları düzenleyen organizatörler ve bu fuarlara katılım sağlayan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirketler başvuruda bulunabilir.


BAŞVURU YERİ
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği


FUAR DESTEKLERİ UNSURLARI
Katılımcı şirketlerin yurtiçi fuara katılımı kapsamında yaptığı yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının %50’si azami 49.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.
Organizatör şirketlerin bir yurt içi fuar için yurt dışında yaptığı tanıtım harcamaları %50 oranında azami 873.000 TL’ye kadar, yurt içinde yaptığı tanıtım harcamaları %50 oranında azami 291.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ İÇİN DYS ÜZERİNDEN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

Destek ödemesi başvuruları için bu ekte istenen belgelerin fuar bitimini müteakip 3 ay içerisinde Bakanlıkça başvuru merci olarak belirlenen İBGS’ye sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

1)Stand ve Konstrüksiyon harcamasına ilişkin faturalar ve bankaca onaylı ödeme belgeleri.

2.a) Fuar tarihinde veya destek başvuru tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge

b) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda; (Oda Muamelat Yönetmeliği”nde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi (Faaliyet belgesi ile işlem yapılabilmesi için Odadan, Oda Muamelat Yönetmeliği’ne göre kapasite raporu düzenlenemediğine dair yazının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

c) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi ve ilgili firmaya ait imza sirkülerinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

• e-fatura olması halinde; sistemde harcama bilgileri işlenirken “fatura türü” “XML” seçilmelidir.

• Tüm ödemelerin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

• Ödemenin çek ile yapılması durumunda; çek ile çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin bankaca onaylı ödeme dekontunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

• Senet ile ödeme yapılması durumunda; senet ile senedin hesaptan çıktığını gösterir bankaca onaylı  ödeme dekontu ve ödemelere ilişkin YMM raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

(Senet ödemelerinde katılımcı firma adına harcama yapmaya yetkili kişiler (ortak, çalışan) parayı yatırmış olmalı, hesap numarası organizatör firmaya ait olmalıdır.)

• Konstrüksiyon firmasından toplam fatura tutarı ile örtüşecek şekilde stand açılımının da sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Konstrüksiyon hizmetini veren firma tarafından antetli kağıdına kalem kalem ve yanlarında tek tek fiyatları olacak şekilde fiyat kırılımını içermesi gerekmektedir.)

* Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgelerin DYS’den yeniden ibrazı aranmaz.

 

 


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç