BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”ın uygulanmasına ve Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair uygulama usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında yer alan desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Genelge, 2014/4 Sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 14 üncü maddesine ve 2019/7 sayılı “Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği” hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Genelgede, 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”ın 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak aşağıda belirtilen tanımlar esas alınır:

a) Destek Yönetim Sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

c) Karar: 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar”ı

ifade eder.

 

GENELGENİN TAMAMI EKTE YER ALMAKTADIR.


İndirin

OMSİAD ile iletişime geç