Gümrük işlemlerinde belirli koşulları sağlayan firmalara bazı kolaylıklar sağlanmaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlü adı verilen bu firmalara bu statüyü belgeleyen bir sertifika verilmektedir.
Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü (YYS)

  • Gümrük yükümlülüklerini yerine getiren,
  • Kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan,
  • Mali yeterliliğe sahip olan,
  • Emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan,

firmalara verilmektedir.

ARANAN KOŞULLAR
1. Güvenilirlik Koşulu
Ciddi veya mükerrer olarak gümrük mevzuatı ihlali ile ciddi suç ya da mali suçlardan dolayı ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması gerekir.
2. Ticari Kayıtların Güvenilir ve İzlenebilir Olması Koşulu
- Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtların, gümrük kontrollerinin doğru ve etkin bir şekilde yapılabilmesine elverişli olması gerekir.
- Başvuru sahibinin bilgisayar sistemini ve kayıtlarını yetkisiz erişimden korumaya ve kayıtlarının gerçekliğini güvenceye almaya yönelik uygun güvenlik önlemlerine sahip olması gerekir.
- Eşyanın niteliklerinin kayıtlarda gösterilmesini sağlayacak ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılacak sistematiğe sahip olması gerekir.
3. Mali Yeterlilik Koşulu
Taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması gerekir.

Emniyet ve Güvenlik Koşulu
a) Binalarının, sevkiyat sahalarının ve kargo bölümlerinin izinsiz giriş ve sızmaları önleyecek nitelikte olması gerekir.
b) Eşyanın muayenesi için gerekli imkanların sağlanmış olması gerekir.
c) Eşyanın değiştirilmesini önleyecek tedbirleri almış olması gerekir.
d) Hassas pozisyonlardaki çalışanları hakkında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor olması gerekir.
e) İş ortaklarıyla iş yapma usullerinin belirlenmiş olması gerekir.


YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERE TANINAN BAŞLICA KOLAYLIKLAR
a) Eksik belgeyle beyanda bulunma izni
b) Gümrük işlemlerinde teminat kolaylıkları
c) Gümrük işlemlerinde eşyanın araçtan indirilmeden kontrol edilmesi
d) İhracat ve ithalat beyannamelerine belge eklememe
e) İhracatta yerinde gümrükleme izni / İzinli gönderici yetkisi (ihraç eşyası iç gümrük idaresine götürülmeksizin doğrudan firma tesislerinden sınıra gönderilir)
f) İthalatta yerinde gümrükleme izni / İzinli alıcı yetkisi (ithal edilecek eşya iç gümrük idaresine götürülmeksizin sınırdan ülkeye girdikten sonra doğrudan firma tesislerine gönderilir)
g) Yeşil hat yetkisi (Eşyanın belge kontrolü ve fiziki muayeneye tabi tutulmaması)
h) Gümrük işlemlerinde daha az ve öncelikli kontrol
i) Sınır kapılarından öncelikli geçiş
Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulaması dünya ülkelerinde farklı isimler altında yürütülmektedir. Bu statü, ülkeler arasında karşılıklı tanıma anlaşmaları yapıldığı zaman uluslararası bir statü haline gelmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ
a) Başvuru
Başvuru formu ile ilgili Bölge Müdürlüğüne yapılır.
b) Ön İnceleme
Bölge Müdürlüğü belgelerin ve şartların sağlandığını tespit ederek sonucu Genel Müdürlüğe gönderir.
c) Genel Müdürlük İncelemesi
Genel Müdürlük tarafından başvuru ekinde yer alan soru formu incelenir ve yeterli bulunan firmalar için yerinde inceleme süreci başlatılır.
d) Yerinde İnceleme
Yerinde inceleme, denetim elemanınca yapılır. Hazırlanan raporu Genel Müdürlüğe gönderir.
e) Değerlendirme
Genel Müdürlük rapor üzerinde gerekli değerlendirmeyi yaparak sonucu Bölge Müdürlüğüne bildirir.
f) Sertifikanın Düzenlenmesi
Bölge Müdürlüğü gerekli işlemleri yapar.


YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ OLMANIN GETİRİLERİ

  • Piyasada güvenilir kişi olarak tanınma ve daha çok tercih edilme
  • İşlem maliyetlerinin azalışından ve süre kazanımından kaynaklı rekabet gücü artışı
  • Anlaşma yapılan ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilme
  • Tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle İş birliğinin artması
  • Sevkiyatla ilgili belirsizliklerin en aza indirilmesi
  • Firmaların kurallara uygun çalışmaya teşvik edilmesi

OMSİAD ile iletişime geç