AMAÇ

Hariçte işleme faaliyeti, dahilde işleme kadar sık ve yaygın kullanımı olmasa da, ihracatçı firmalarımıza yönelik yürürlükte bulunan bir başka destek unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Esasen, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir.
Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır.


KAPSAM

Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.
Hariçte İşleme Belgeleri için nereye başvurulması gerekir?
• İşlem görmek üzere gönderilecek eşya için Ticaret Bakanlığınca Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB),
• Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için Ticaret Bakanlığınca Hariçte İşleme İzni (Hİİ),
• İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için de maden ihracatçı birliklerinin bağlı bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince Hariçte İşleme İzni (Hİİ)
verilmektedir.


SİSTEMİN DESTEK UNSURLARI
a) Elde edilen ürünlere gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet imkanı
b) Geçici ihracat halinde ihracat esnasında alınması gereken vergi bakımından teminat

OMSİAD ile iletişime geç