Dampinge karşı önlemler ve sübvansiyona karşı telafi edici önlemler
Yerli üretim dalının haksız rekabet yaratan dampingli ve sübvansiyonlu fiyatlardan ithal edilen ürünler nedeniyle zarar görmeleri durumunda, Bakanlığımız tarafından gerekli soruşturmalar yürütülerek, dampinge karşı önlem veya sübvansiyona karşı telafi edici önlem konulması imkanı bulunmaktadır.
Bunun için öncelikle yerli üreticilerimizin Bakanlığımız internet sitesinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda bulunmak isteyen yerli üretici veya üreticilerin, içinde bulunulan cari yıl veya son takvim yılı itibarı ile başvuru konusu üründe Türkiye toplam üretiminin en az %25’ine karşılık gelen miktarda üretim gerçekleştiriyor olmaları gerekmektedir. Söz konusu asgari eşiği geçerek başvurularını ileten yerli üretici veya üreticilerin başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahibi firmaların ve başvuruyu aktif biçimde destekleyen firmaların başvuru konusu ürün üretimlerinin cari yıl veya tamamlanmış son takvim yılı itibarı ile Türkiye toplam başvuru konusu ürün üretim miktarının en az %50’sine karşılık gelmesi gerekmektedir.

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Önlemler
Dampinge karşı önlemlerin menşe saptırması, GTİP saptırması veya başka bir yolla etkisiz kılınması durumunda, Bakanlığımız tarafından gerekli soruşturmaların yürütülerek dampinge karşı önlemlerin teşmil edilmesi imkanı bulunmaktadır.
Bunun için firmalarımızın önlemlerin etkisiz kılındığına dair destekleyici bilgi ve belgelerle birlikte bir dilekçe ile Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Korunma Önlemleri
Bir malın ithalatının artarak yerli üreticiler üzerinde zarara yol açması durumunda, yerli üreticilerimizi bu durumdan korumak için ülke ayrımı gözetmeksizin ithalatta korunma önlemi alınabilmektedir. Korunma önlemi genelde ek mali yükümlülük getirilmesi şeklinde uygulanmakta ve 10 yıl süreyle yürürlükte kalabilmektedir.
Artan ithalattan zarar gören yerli üreticilerimiz, yine başvuru formunu doldurarak Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğüne başvurabilmektedirler. Başvuru üzerine açılacak soruşturmadan sonra uygun bulunması durumunda önlem yürürlüğe girmektedir. Başvurularda yerli üreticilerin, toplam yerli üretimin en az %50’sini temsil etmeleri gerekmektedir.

İlave Gümrük Vergisi
Yerli üretici firmalarımızın ürettikleri ürünler itibariyle ithalat baskısına karşı korunabilmeleri ve ülkemizdeki üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla, Bakanlığımızca ithalatta ilave gümrük vergileri konulabilmektedir.
İlave gümrük vergisi konulmasına ilişkin başvurular, yerli üreticilerimiz, tarafından Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmaktadır. Bakanlık tarafından yapılan incelemeyi müteakip uygun görülmesi halinde, ilave gümrük vergisi konulmasına ilişkin kararlar, Cumhurbaşkanı Kararı şeklinde yayımlanarak yürürlüğe konulmaktadır.
Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkeler menşeli olanlar hariç olmak üzere, Karar kapsamı ürünlerin tüm ülkelerden yapılan ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilmektedir.

Kayda Alma Uygulaması
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2019/1 sayılı Tebliğ kapsamında tekstil ve konfeksiyon ithalatı ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmekte ve ithalat işlemleri gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir.
Kayda alma sistemi İTKİB ile birlikte yürütülmekte olup, bu kapsamdaki işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

 

OMSİAD ile iletişime geç