Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında, 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organları ile Oda ve Borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için değişikliğe gidildi. Buna göre, Oda, Borsa, Birlik organları seçimlerinde oy kullanabilmek için seçim tarihi itibarıyla en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı olma şartı aranacak. Odalar, borsalar ve TOBB tarafından hazırlanan bütçe hesaplamalarında ticaret sicili müdürlüğü kurulan odalarda, ticaret sicili müdürlüğü personeli için yapılan harcamaların yarısı personel payının hesaplanmasında dikkate alınamayacak.
Türk Ticaret Kanunu'nun ticaret sicili kuruluş ve yönetimine ilişkin maddelerindeki değişikliğe göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından il merkezindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarında faaliyet gösterecek şekilde ticaret sicili müdürlükleri kurulacak. Bakanlık il merkezleri dışındaki odalarda ticaret sicili müdürlüklerinin yanı sıra müdürlüklere bağlı şubeler de kurulabilecek. Ticaret sicili, Bakanlığın gözetim ve denetiminde ticaret sicili müdürlükleri ve şubeleri tarafından tutulacak.
Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilecek. Ticaret sicili müdürü, yönetmelikte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından odanın teklifi üzerine veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyarısına rağmen 30 gün içinde teklif edilmemesi halinde resen Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca atanacak ve aynı usulle görevden alınabilecek. Aynı usulle ticaret sicili müdürlüğünün iş hacmine göre yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilebilecek.
Ticaret sicili müdürlüklerinde çalışacak personelin tavan ve taban ücreti, her yıl TOBB'un görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenecek. Odalar tarafından Ticaret Sicili Müdürü ve Müdür Yardımcıları ile Ticaret Sicili işlemlerinde görevli personele görevleri dışında başka görev verilemeyecek.

 İlgili Resmi Gazete ekte yer almaktadır.

OMSİAD ile iletişime geç